Fiscale Tips 2015

 

 

FISCO-TIP 20/10/2015 (Maaltijdcheques /Vrijstelling BV Starters / Taxshelter aandelen Starters)

MAALTIJDCHEQUES   

 

Vanaf 01.01.2016 bestaan er enkel nog electronische maaltijdcheques. Gedaan met de papieren versie. Eveneens vanaf 01.01.2016 mogen de maaltijdcheques ook met 1,00 € verhoogd worden, d.w.z. dat de maximale werkgeversbijdrage naar 6,91 euro gaat en de minimale werknemersbijdrage op 1,09 euro blijft. Samen vormt dat dan 8,00 € per maaltijdcheque als maximum.

Van deze 8,00 € is er niets belastbaar bij de werknemer en is er vanaf 01.01.2016, 2,00 € aftrekbaar bij de werkgever.

Ook een zaakvoerder of bestuurder kan zichzelf maaltijdcheques toekennen uit zijn eigen vennootschap. Weet wel dat de fiscus hier moeilijk over doet als er ook restaurantkosten worden ingeboekt door dezelfde bedrijfsleider. 

 

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING STARTERS   

 

Wat bedoelt men hier met een starter?

Een starter is een KMO of een éénmanszaak die nog niet langer dan 48 maanden (= 4 jaar) is ingeschreven in de Kruispuntenbank der Ondernemingen (= K.B.O.).

Voordeel : de starter (werkgever) moet slechts 90% van de wettelijk vastgelegde bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Staat. Hij mag dus 10% zelf houden. Dit geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing (BV) van de werknemers en niet voor de BV op het loon van de bedrijfsleiders.

 

Indien u een micro-onderneming bent, is de vrijstelling zelfs 20%.

 

Een micro-onderneming voldoet aan minimum 2 van de volgende criteria :

-balanstotaal van max. 350.000,00 €

-jaaromzet van max. 700.000,00 €

-gemiddeld personeel per jaar kleiner, of gelijk aan 10 personen

 

Wanneer ? Dit geldt vanaf 01.08.2015

 

Voorbeeld : een micro-onderneming die een bediende in dienst heeft aan 2.500,00 € bruto per maand realiseert een besparing van ± 1.260,00 € / jaar / bediende.

 

Bent u een starter met personeel, vraag dan aan uw sociaal secretariaat om dit in orde te brengen !  

 

TAXSHELTER VOOR AANDELEN VAN STARTERS   

 

Wat bedoelt men hier met een starter ? Een vennootschap opgericht na 01.01.2013

Welke aandelen ? Aandelen van nieuw, op te richten vennootschappen of kapitaalsverhogingen nà 01.07.2015.

Voordeel : als natuurlijk persoon krijgt u een belastingvermindering van 30% van uw geïnvesteerde bedrag in het kapitaal (aandelen) van de startende onderneming op voorwaarde dat dit een “kleine” onderneming is.

Een “kleine” onderneming is er als aan minimum 2 van de volgende criteria wordt voldaan :

-balanstotaal van max. 3.650.000,00 €

-jaaromzet van max. 7.300.000,00 €

-gemiddeld aantal personeel per jaar kleiner of gelijk aan 50 personen.

 

Het voordeel wordt zelfs een belastingvermindering van 45% als men rechtstreeks investeert in een micro-onderneming. (Wat is een micro-onderneming à zie vorige tip)

 

Het maximum te investeren bedrag is 100.000,00 € en dit kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (via een crowdfundingplatform). U dient de aandelen minimum 4 jaar te behouden.

 

Wat kan niet ? Een bedrijfsleider komt niet in aanmerking om zo zelf in zijn eigen onderneming te financieren.

Volgende vennootschappen komen niet in aanmerking : 

 • Vastgoedvennootschappen

 • Managementvennootschappen

 • Financiële vennootschappen

 • Vennootschappen in moeilijkheden

 • Vennootschappen die reeds een dividend hebben uitgekeerd

   

  Wanneer ? Dit geldt vanaf 01.07.2015 

Opgelet : het is een belastingvermindering en geen belastingskrediet d.w.z. dat enkel als er voldoende personenbelasting is om de vermindering op aan te rekenen, dat je een voordeel hebt. Het saldo is niet overdraagbaar en wordt ook niet terugbetaald zoals bij een belastingskrediet.

FISCO-TIP 20/07/2015 (KM-Vergoeding / Uitbreiding Liquidatiereserve / C.A.P.)

KM-VERGOEDING DAALT VANAF 01.07.2015

De forfaitaire KM-vergoeding die een zaakvoerder en een werknemer mag aanrekenen aan zijn werkgever (lees vennootschap) is vanaf 01.07.2015 vastgelegd op 0,3412 euro/km. (voorheen 0,3468 euro/km).

 

UITBREIDING LIQUIDATIERESERVE

In onze vorige fisco-tip van 20.04.2015 hebben wij u gemeld wat de liquidatiereserve inhoudt. (U vindt al onze fisco-tips ook terug op onze website.) Deze wetgeving van 29.12.2014 had de bedoeling om u 10 % extra vennootschapsbelasting te laten betalen voor aanslagjaar 2015, om u alzo de kans te geven om 5 jaar later het geld uit uw vennootschap te halen met nog slechts 5 % extra belasting of om bij liquidatie van uw vennootschap het geld zelfs tegen 0% belasting te verkrijgen.

 

Onze inkt was nog niet droog, en ja hoor, er was al weer een nieuwe wetgeving omtrent deze liquidatiereserve. Ttz de vennootschappen kunnen nu ook voor hun winsten van AJ2014 en AJ2013 deze 10 % extra belasting betalen.

 

Uiterlijk op 30.11.2015 moet de 10 % betaald zijn die betrekking heeft op de winst van boekjaar 2012 (AJ2013) en uiterlijk op 30.11.2016 moet de 10 % betaald zijn die betrekking heeft op de winst van boekjaar 2013 (AJ2014).

 

Deze belasting moet betaald worden aan het Ontvangkantoor der Vennootschapsbelastingen.  Er dient ook een speciale aangifte te worden ingediend waarvan het model nog zal worden gepubliceerd, samen met een verklaring op eer dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van KMO vennootschap.

 

De 5-jarige wachtperiode voor een uitkering aan 5% begint pas te lopen vanaf het einde van het boekjaar waarin deze bijzondere liquidatiereserve wordt aangelegd.

 

HET CENTRALE AANSPREEKPUNT (CAP) B.S. 13.04.2015

Iedere persoon die in België een belastingbrief moet indienen moest op het laatste blad van zijn belastingbrief melden of hij een buitenlandse bankrekening had.  Dit is al meer dan 15 jaar zo.  Maar nu is er binnen de Nationale Bank van België de “CAP” opgericht; hier moet iedere Belg zijn buitenlandse bankrekening aan melden en dit moet gebeuren alvorens de personenbelastingbrief van dit jaar (AJ2015) wordt ingediend. (Anders riskeert u een boete).

 

U of wij moeten dat doen voor alle buitenlandse  rekeningen die u heeft of had sinds 01.01.2011.  Zelfs al heeft u die buitenlandse rekening in 2011, 2012 of 2013 stopgezet.

 

Personen die in het verleden al melding hadden gemaakt van een buitenlandse rekening via hun aangifte hebben normaal onlangs een brief ontvangen van de fiscus.

 

Een meldformulier kan u downloaden op de  website van de NBB.  Hier vindt u ook een verklarende nota en kan u ook via uw identiteitskaart online alles indienen op Cap-on-web.

 

(www.nbb.be kies “balanscentrale” tik bovenaan rechts in de zoekbalk “CAP” in)

 

Wat ?  Elke zicht-, spaar-, termijn-, en effectenrekening.

 

Welke info ? Uw naam, rijksregisternummer, naam buitenlandse bank en land, IBAN nummer + BIC-code.  Het saldo van uw rekening hoeft niet te worden gemeld.

 

Wie ?  iedere Belgische inwoner en elke ouder heeft meldplicht voor zijn minderjarig kind

FISCO-TIP 20/04/2015 (Verbouwing 6% / Liquidatiereserve / Voorschotfactuur)

VERBOUWINGEN TEGEN 6 % BTW

Verbouwingen aan een woning ouder dan 5 jaar kunnen tegen het verlaagd BTW-tarief van 6% worden uitgevoerd.  Vanaf 01.01.2016 moet uw woning ouder zijn dan 10 jaar om nog te kunnen genieten van deze 6 % (anders is het 21% BTW).  Is uw woning in gebruik genomen tussen 2007 en 2010 en u bent van plan om werken te laten uitvoeren, dan kan u deze best nog in 2015 laten uitvoeren.

 

LIQUIDATIERESERVE

In de onlangs gepubliceerde Programmawet dd 19.12.2014 is er sprake van een zogenaamde liquidatiereserve voor uw vennootschap.

 

Wat wil dit nu zeggen?

 

Vanaf AJ2015 kunnen “kleine vennootschappen” (art. 15 W. Venn.) elk boekjaar hun reserves (=winst) vastklikken mits een extra belasting te betalen van 10 % op deze winst.

 

Waarom zou u dit doen?

Om 2 redenen :

 1. U betaalt normaal gezien bij vereffening (=stopzetting) van uw vennootschap een liquidatiebelasting van 25% op de doorheen de jaren opgebouwde reserves in uw vennootschap.  Deze liquidatiebelasting wordt 0% als u nu reeds 10% extra betaalt ; u bespaart dus 15 %.
 2. Keert u de winst uit als dividend, betaalt u normaal 25% RV op dit dividend.  Als u nu 10% betaalt en 5 jaar wacht, dan mag u na 5 jaar het dividend uitkeren aan 5% RV.  U bespaart dus 10%.

 

Is dit voor iedereen interessant ?

Neen, zeker niet. Tenslotte ben je nu al 10% extra belasting kwijt en wie weet wat de toekomst brengt ; wordt de vennootschap ooit geliquideerd ?  Zijn er binnen 5 jaar nog winsten om uit te keren ?  Welke maatregelen en wetten komen er nog aan ?

 

Dit moet dossier per dossier bekeken worden en op de algemene vergadering, de eerste zal rond juni 2015 plaatsvinden, en zal er moeten beslist worden.

 

VOORSCHOTFACTUUR

Vanaf 01.07.2015 wijzigt de opeisbaarheid van de BTW.

Vroeger, BTW te betalen aan de Staat in 4 gevallen :

-       Bij de levering van een goed;

-       Bij de voltooiing van een dienst;

-       Bij het uitreiken van een factuur;

-       Bij het ontvangen van een betaling;

Binnenkort, vanaf 01.07.2015 BTW te betalen aan de Staat nog in 3 gevallen :

-       Bij de levering van een goed;

-       Bij de voltooiing van een dienst;

-       Bij het ontvangen van een betaling;

 

D.w.z. dat als je gewoon een factuur maakt als je een goed hebt geleverd of als je een dienst hebt verricht verandert er niets.  Maar als je een voorschotfactuur maakt dan moet deze verkoopfactuur pas in je BTW-aangifte nadat je hebt geleverd of bij ontvangst van betaling.  Je moet bij je voorschotfacturen een vervaldatum vermelden (=vermoedelijke leveringsdatum) !

 

Doe je dit laatste niet, dan wordt je voorschotfactuur niet als een “factuur” beschouwd, maar als een gewone “betalingsuitnodiging” en dan moet je op het moment dat je betaald bent  geworden een nieuwe echte factuur uitreiken.

 

Het voordeel voor de verkoper is dat hij de BTW pas moet doorstorten aan de Staat als hij zijn voorschotfactuur heeft betaald gekregen.

 

De aankoper mag de BTW op zijn ontvangen voorschotfactuur onmiddellijk aftrekken op voorwaarde dat binnen de 3 maanden na de maand waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt door de leverancier, de levering/dienst of betaling zijn uitgevoerd.

 

Is dit niet het geval, dan moet de aankoper de BTW terugstorten aan de Staat via een correctie in rooster 61 van zijn BTW aangifte.

 

Bovenstaande regels gelden enkel voor de lokale handelingen met Belgische BTW.  Deze zijn niet van toepassing voor “BTW medecontractant” en “BTW intracommunautair”, daar gelden andere regels.

 

Het ziet er allemaal vrij moeilijk uit, maar in de praktijk zal dit nog wel meevallen.

FISCO-TIP 20/01/2015 ( Restaurantkosten/ Auto aftrekbaarheid/ Sociale bijdragen 2015)

RESTAURANTKOSTEN 

Het fiscale stelsel van restaurantkosten, receptiekosten en kosten van onthaal is verschillend voor de BTW en voor de belastingen.  Omwille van deze verschillen zetten we de fiscale gevolgen van deze diverse kosten even naast elkaar, zowel wat de BTW als de inkomstenbelastingen betreft.

Omschrijving

Inkomstenbelasting

BTW
Algemene regel

Voor 69 % aftrekbaar

Niet aftrekbaar

De Restaurantkosten van het per

personeel tijdens opdrachten buiten

de onderneming

Voor 100 % aftrekbaar

Voor 100 % aftrekbaar mits voorlegging

factuur (BTW-bonnetje is onvoldoende)

Doorgerekende restaurantkosten

Voor 69% aftrekbaar bij diegene aan

wie de kosten doorgerekend worden

Niet aftrekbaar voor de uiteindelijke afnemer

(d.i. diegene aan wie de kosten

doorgerekend werden)

 

Voor diegene die de kosten doorrekent,

zijn ze 100 % aftrekbaar als ze apart

vermeld worden op de factuur

(voeg bij voorkeur een copie van de

restaurantnota erbij)

 

Gratis bedeling van soep, koffie,

water, fruit, enz aan het personeel

Opsplitsing van de factuur vereist.

Restaurantkosten n.a.v. een seminarie

zijn immers slechts aftrekbaar

t.b.v. 69 %

BTW op lunch niet aftrekbaar

BTW op seminariekosten wel aftrekbaar

Personeelsfeest

Voor 100% aftrekbaar

(1 x per jaar)

Niet aftrekbaar, tenzij er geen bediening is

Restaurantkosten ter gelegenheid

van een publicitair evenement

Voor 100% aftrekbaar Voor 100 % aftrekbaar
Restaurantkosten in het  buitenland Voor 69% aftrekbaar

Niet aftrekbaar in België, eventueel

wel in het buitenland zelf.

Onthaal- en recreceptiekosten 50 % aftrekbaar (ook de niet-aftrekbare BTW) Niet aftrekbaar

Autosalon

Het  autosalon is bezig ; voor velen weer het moment om een nieuwe wagen te kopen.Waar moet je op letten ?

 

Eénmanszaak: personenwagen

a/ belastingen: 75% aftrekbaar

b/ BTW: beroepsgebruik met een max. van 50 % aftrekbaar 

Vennootschappersonenwagen

a/belastingen: volgens CO²-uitstoot àzie tabel achterzijde.  Brandstof 75 % aftrekbaar.

Aftrekpercentage

CO²-uitstoot DIESEL (g/km)

CO²-uitstoot BENZINE   (g/km)

100 %

Tot 60

Tot  60

90 %

>60 tot 105

>60 tot 105

80 %

>105 tot 115

>105 tot 125

75 % 

>115 tot 145

 >125 tot 155

70 %

>145 tot 170

>155 tot 180

60 %

>170 tot 195

>180 tot 205

50 %

>195 of geen gegevens beschikbaar

>205 of geen gegevens beschikbaar

b/ BTW: max. 50% en keuze uit 1 van de 3 methodes hieronder : 

1/ u houdt een KM-registratie bij en u baseert zich op het effectieve beroepsgebruik.

2/ u bepaalt forfaitair uw beroepsgebruik via de “woon-werkmethode” : woon-werkafstand x 2 x 200 + 6000 : aantal

    km op jaarbasis = percentage privégebruik.  Uw BTW-aftrek is dan gelijk aan 100 min dat percentage privégebruik.

3/ u gebruikt voor al uw auto’s voor 4 opeenvolgende kalenderjaren een forfaitaire BTW-aftrek van 35%.

 

c/ Voordeel van alle aard: is misschien wel het allerbelangrijkste waar men op moet letten bij een nieuwe

    aankoop.  Het jaarlijks voordeel wordt berekend op de cataloguswaarde (zonder kortingen en incl. BTW) in

    combinatie met de CO²-uitstoot.

    Volgens volgende formule :

    Diesel: VAA = (5,5% + (CO² -91) x 0,1%) x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7

    Benzine : VAA = (5,5% + (CO²-110) x 0,1%) x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7

    Ouderdomscorrectie : van 13 tot 24 maanden = 94%  van 25 tot 36 maanden = 88 % van 37 tot 48 maanden =

    82% van 49 tot 60 maanden = 76 % vanaf 61 maanden = 70% 

 

SOCIALE BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN GRONDIG HERVORMD  VANAF 01.01.2015

Vanaf 01.01.2015 zullen de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend worden. Momenteel moeten zelfstandigen elk kwartaal bijdragen betalen die gebaseerd zijn op hun inkomsten van 3 jaar geleden.  Vanaf 2015 kunnen zij bijdragen betalen op basis van hun actuele inkomsten.

 

De bijdragen zullen nog steeds per kwartaal geïnd worden.   Het sociaalverzekeringsfonds zal telkens een voorlopige bijdrage voorstellen die gebaseerd is op de geïndexeerde inkomsten van 3 jaar geleden.  Als een zelfstandige meer verdient dan 3 jaar geleden, kan hij of zij er voor kiezen om een hoger bedrag te betalen.  Omgekeerd, als de inkomsten zijn gedaald tegenover 3 jaar geleden, kan hij of zij –mits toestemming van het sociaalverzekeringsfonds – een lager bedrag betalen.  De aanpassing van het bedrag gebeurt binnen bepaalde grenzen en is afhankelijk van strenge voorwaarden. (gezondheidsproblemen, ziekenhuis opname, bevalling, faling belangrijke klant, tussenkomst OCMW, …)

 

Van zodra de fiscale administratie weet heeft van de definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar, zal het sociaalverzekeringsfonds een eindafrekening van de sociale bijdragen maken.  Heeft de zelfstandige te veel bijdragen betaald, dan krijgt hij het te veel betaalde terug.  Had hij te weinig betaald, dan moet hij nog bijbetalen en kunnen eventueel verhogingen verschuldigd zijn. 

 

Meer informatie over de hervorming op https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/independent/index.htm