Fiscale Tips 2013

 

FISCO-TIP 20/10/2013 (dienstencheques/BTW op auto's/gratis fruit/geheime commissielonen)

DIENSTENCHEQUES

 De regering heeft beslist om vanaf 01.07.2013 het maximum aftrekbaar bedrag voor dienstencheques te halveren.  Van 2.720,00 € naar 1.380,00 € per jaar per persoon

 

Aangezien 1 dienstencheque 8,50 € kost, kon je vroeger 320 cheques per jaar kopen.  Vanaf nu dus nog maar 162 cheques.

 

Vanaf 01.01.2014 worden ze ook nog eens duurder: i.p.v. 8,50 € betaal je volgend jaar 9,00 € per dienstencheque voor de eerste 400 cheques en 10,00 € voor de volgende 100.  Vanaf 2014 heb je dus het maximum aftrekbaar bedrag bereikt vanaf 153 cheques per persoon.

De fiscale besparing blijft 30 %. 

 

AFTREKBAARHEID BTW OP AUTO’S OPNIEUW GEWIJZIGD

Nog even de 3 mogelijkheden herhalen voor gemengd gebruikte auto’s : de beroepsmatige en dus aftrekbare BTW daarop kan op drie manieren berekend worden. 

  1. U houdt een KM-registratie bij en u baseert zich op het effectieve beroepsgebruik.
  2. U bepaalt forfaitair uw beroepsgebruik via de “woon-werkmethode” : woon-werkafstand x 2 x 200 + 6000 : aantal km op jaarbasis = percentage privégebruik.  Uw BTW-aftrek is dan gelijk aan 100 min dat percentage privégebruik.
  3. U gebruikt voor al uw auto’s voor vier opeenvolgende kalenderjaren een forfaitaire BTW-aftrek van 35%.
  4. Wat is er gewijzigd ?
  1. Voor methode 1 niets.
  2. Methode 2 mag u enkel nog toepassen op voorwaarde dat er maar 1 vaste gebruiker van het voertuig is, bv. de zaakvoerder (dus niet voor bv. Poolwagens) en moet het gaan om één auto per gebruiker. (heeft 1 persoon bv. 3 auto’s van uw vennootschap, dan kunt u die methode slechts voor 1 ervan gebruiken)
  3. Voor methode 3 is niet meer vereist dat u minstens 4 auto(s heeft om ze te mogen toepassen (beslissing nr. E.T. 119.650/4 van 9 september 2013). 

 

Vierde methode voor lichte vracht. 

Voor een lichte vracht die u ook privé gebruikt, is uw BTW-aftrek voortaan principieel gelijk aan 85% op voorwaarde dat u die lichte vracht overwegend beroepsmatig gebruikt. 

 

GRATIS FRUIT

Als uw vennootschap fruit koopt om gratis te geven aan uzelf en uw werknemers als gezond tussendoortje op het werk; dan is de kostprijs hiervan aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Recent heeft ook de BTW-administratie (E.T. 124.506 van 03.09.2013) beslist dat de BTW (6% op fruit) aftrekbaar is. 

 

HOE ZIT HET MET DIE GEHEIME COMMISSIELONEN 309% ?

Recent heeft de fiscus haar fameus kanon van 309% duidelijk afgezwakt (circ AAFisc nr 30/2013 van 22.07.2013). Het komt er op neer dat indien het “Voordeel van Alle Aarde” (VAA) nog belast kan worden in de personenbelasting, je vennootschap geen 309 % boete er op krijgt. 

 

Hieronder vind je een overzicht:

Vennootschap

Privé

309% ?

 Aftrekbaar bij vennootschap?

VAA staat niet op een loonfiche

VAA is wel aangegeven

Neen

 Ja, het VAA is aftrekbaar

VAA staat niet op een loonfiche + te goeder trouw

VAA is niet aangegeven

Neen, op voorwaarde dat de privépersoon er nog tijdig op belast kan worden.  Ja, het VAA is aftrekbaar
VAA staat niet op een loonfiche + te kwader trouw 

VAA is niet aangegeven

 Neen, op voorwaarde dat de privépersoon er nog tijdig op belast kan worden.  Het VAA is in theorie niet aftrekbaar, maar dit is in de praktijk te vermijden.

VAA staat niet op een loonfiche + te goeder/ te kwader trouw

VAA is niet aangegeven

Ja, maar enkel als de genieter niet meer tijdig belast kan worden  De aanslag van 309% is aftrekbaar.

Fisco-Tip 20/07/2013 (drempelverhoging kleine onderneming / EU-lidstaen / liquidatiebonus)

DREMPELVERHOGING KLEINE ONDERNEMINGEN

De zogenaamde BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen: als je jaaromzet minder is dan 5.580,00 €, dan kan je opteren om een vrijstelling te krijgen om BTW aan te rekenen en om BTW-aangiften te doen. Uiteraard mag je dan ook geen BTW aftrekken op je kosten. (art 56§2 W.BTW en KB BTW nr.19)

 

Volgens het economisch herstelplan zou deze  drempel van 5.580,00 € omzet per jaar vanaf 01.07.2013 opgetrokken worden naar 25.000,00 €.  Deze datum is nu uitgesteld naar 01.01.2014.

 

De kans is echter groot dat deze laatste startdatum opnieuw zal worden uitgesteld. ….wordt vervolgd. 

 

28 EU-LIDSTATEN

Vanaf 01.07.2013 is Kroatië officieel  toegetreden tot de Europese Unie.  Dus, vanaf 01 juli moet je bij intracommunautaire leveringen en diensten naar Kroatië het Kroatische BTW-nummer verifiëren.

 

Het Kroatisch BTW-nummer bestaat uit 11 cijfers voorafgegaan door de landcode “HR”

 

Ook in Kroatië betaalde BTW kan nu worden teruggevraagd.  Kroatië treedt wel niet toe tot de euro, maar behoudt haar “Kuna” als munt.

 

De geldigheid van het BTW-nummer van bedrijven in de Europese unie kan u controleren op http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do  (of via "links" op deze website). 

 

LIQUIDATIEBONUS

Bij vereffening van een vennootschap krijgen de aandeelhouders het geld en de goederen die in de vennootschap zaten.  Hier moest 10 % roerende voorheffing (R.V.) op betaald worden en de kous was af. Deze 10 % roerende voorheffing wordt vanaf 01.10.2014 verhoogd naar 25 % R.V.  Om deze bittere pil wat te verzachten heeft de regering meegedeeld dat als een vennootschap nu reeds 10 % betaalt op al haar reserves die zijn goedgekeurd door de algemene vergadering voor 31.03.2013, zij later bij vereffening op deze reserves niets meer moet betalen.

 

Voorwaarde is wel dat deze reserves dan voor het boekjaar dat afsluit voor 01.10.2014 moeten zijn opgenomen in het kapitaal.  Dus, voor de meeste vennootschappen is dit 31.12.2013. En dat de vennootschap vier jaar wacht met haar vereffening of met een kapitaalvermindering. 

 

Wie niet zolang kan wachten betaalt toch roerende voorheffing (of PB):15% tijdens de eerste twee jaar, 10% tijdens het derde jaar en 5% tijdens het vierde jaar.  Voor grote vennootschappen worden die termijnen verdubbeld: zij betalen 15 % tijdens de eerste vier jaar, 10 % tijdens het vijfde en zesde jaar en 5% tijdens het zevende en achtste jaar. Het komt er dus op neer dat wie geen twee (of vier) jaar kan wachten, geen enkele belastingbesparing doet (10 + 15 = 25%).  Hoe langer men kan wachten, hoe groter het fiscale voordeel.  De gunstigere termijnen voor KMO’s (kleine vennootschappen in de zin van art. 15 W. Venn) moeten volgens de regering vermijden dat het nieuwe liquidatieregime afbreuk doet aan het beleid om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen.  De regering verwacht dat zaakvoerders die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, nog snel hun zaak willen liquideren om te ontsnappen aan de hogere liquidatiebelasting. 

 

De mogelijkheid om het overgangsregime te kunnen genieten zonder het kapitaal al te lang te moeten vastklikken, zou hen ervan moeten overtuigen toch nog enkele jaren door te gaan.

 

Technisch is de vermindering van de belaste reserves vóór de incorporatie in kapitaal, een dividendenuitkering, maar die uitkeringen tellen niet mee voor de 13%-grens in artikel 215, lid 3,3° van het WIB 92, zodat men niet riskeert door die operatie het verlaagd tarief in de vennootschapbelasting te verliezen. 

 

Om misbruik te beperken heeft de regering nog het volgende beslist: 

  • Wijzigingen van het boekjaar na 01.05.2013 hebben geen uitwerking ten aanzien van het verlaagd tarief van 10%.
  • De algemene vergadering antidateren naar de periode vóór 31.03.2013 wordt als “niet geldig” beschouwd.
  • De vennootschap vlug vereffenen voor 01.10.2014 om dan binnen de 3 jaar met een gelijkaardige vennootschap de activiteit verder te zetten, wordt als simulatie beschouwd.

Fisco-Tip 20/04/2013 (75% beroepsmatig btw / dividend 25% / kosten NBB / boeten BTW)

BTW op GSM, LAPTOP, P.C. enz. nog max 75 % aftrekbaar ?

 

De BTW-wetgeving is vanaf 01.01.2013 gewijzigd; eigenlijk al vanaf 2011, maar er was zoveel onduidelijkheid dat Elio pas in december 2012 heeft beslist om zijn wet vanaf 01.01.2013 te laten in gaan.

 

U mag namelijk voor alle roerende goederen die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt, behalve voor auto’s, de BTW slechts aftrekken voor het beroepsgedeelte. 

 

Dit was voor éénmanszaken al jaren de regel; als u uw gsm bv 60 % beroepsmatig en 40 % privé gebruikt, dan mocht u op de aankoopfactuur van uw gsm en op de abonnementskosten van uw gsm de BTW slechts 60% aftrekken.

 

Maar voor vennootschappen was dit anders; daar werd de BTW 100 % afgetrokken en werd er pas op  het einde van het boekjaar BTW terugbetaald op het voordeel van alle aard dat men kreeg op de gsm (150,00 € / jaar) 

 

Vanaf 01.01.2013 mag dit dus niet meer en moeten al de vennootschappen onmiddellijk de BTW beperken zoals de éénmanszaken.

 

Er is nu wel een forfait voorgesteld door de regering, een forfait van 75 % beroepsgebruik.  Maar als je hier voor kiest, dan is dit wel voor al uw roerende goederen die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt. 

 

Dus voor alle duidelijkheid, roerende goederen (behalve auto’s) die u enkel beroepsmatig gebruikt, daar blijft de BTW 100 % aftrekbaar. 

 

DIVIDEND AAN 25 %

Binnenkort zijn er de algemene vergaderingen (A.V.) waar er zal beslist worden wat er met het resultaat van het boekjaar 2012 dient te gebeuren.

 

In het beste geval was er in 2012 een winst en kan er beslist worden op de A.V. om een dividend uit te keren.  Vroeger waren die dividenden meestal belast aan 15 % roerende voorheffing (R.V.).  Maar regering Elio heeft eind 2011 beslist dat deze R.V. naar 21 % moest worden gebracht en als men boven de 20.020,00 € kwam werd er extra nog eens 4 % , zogenaamde “rijkentaks” afgetrokken. 

 

Eind 2012 besliste de federale regering om dit allemaal af te schaffen en voortaan een standaardtarief van 25 % R.V. op dividenden in te voeren.

 

Dus, weet dat als jullie een dividendenuitkering doen binnenkort, dat er 25 % R.V. zal worden afgehouden. 

 

En: remember, dividendenuitkeringen zijn geen aftrekbare kost voor de vennootschap, dus : deze zal er eerst nog eens 34 % vennootschapsbelasting op moeten betalen. 

 

NEERLEGGING JAARREKENING

Uw jaarrekening van 2012 moet in de loop van 2013 worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB).  De K.M.O. moet een verkort model neerleggen, de grote ondernemingen een volledig model.  Hieronder vindt u de neerleggingskosten.  Wij doen de neerlegging altijd via een databestand, dus op de goedkoopst mogelijke manier.

 

Volledig model

Verkort model

Databestand

410,62 €

152,65 €

Pdf

472,94 €

215,09 €

Post

479,96 €

221,98 €

NIEUWE BTW  - BOETES

Wanneer wij voor u een BTW-aangifte indienen, hetzij maandelijks of per kwartaal met  de eventueel bijhorende IC-opgave vragen wij u uitdrukkelijk om deze vóór een bepaalde datum binnen te brengen zodat wij de tijd hebben om deze “tijdig” in te dienen.  De BTW heeft de boetes sterk opgedreven voor het niet-tijdig indienen van de aangiften

 

Wij moeten alle aangiften VOOR de 20ste van iedere maand doorgeven aan de BTW-administratie. Voordien kon men deze aangiften indienen tot het einde van de maand zonder boetes.  

 

Vanaf nu is dat veranderd en is het dus van uiterst groot belang om ons tijdig  in het bezit te stellen van de nodige documenten.  Zodoende hebben wij de tijd om deze te verwerken en tijdig in te dienen. 

 

Hieronder geven wij een overzicht van de nieuwe boetetarieven.

 Niet-indienen van een btw-aangifte

1.000,00 €

Niet tijdig indienen van een btw-aangifte

100,00 € per aangifte EN per maand vertraging met een maximum van 1.000,00 €

Niet vermelden van de juiste gestructureerde mededeling

50,00 €

Een toevallige onregelmatigheid bij het invullen

van de btw-aangifte

80,00 € per aangifte

Andere onregelmatigheden bij het invullen v.e. btw-aangifte  500,00 € per aangifte 
 Niet-indienen van de jaarlijkse btw-listing  3.000,00 €

Het laattijdig indienen van de jaarlijkse btw-listing

max. 3 maand vertraging

Nihil listing : 50,00 €
anders 25,00 € per afnemer met een minimum van 75,00 € en een maximum van 1.500,00 €

Het laattijdig indienen van de jaarlijkse btw-listing

max. 9 maand vertraging

Nihil listing: 150,00 €
ander 75,00 € per afnemer met een minimum van 225,00 € en een maximum van 2.250,00 €

Ontbrekende gegevens op de jaarlijkse btw-listing

150,00 euro per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350,00 €

Niet-indienen van een intracommunautaire opgave

3.000,00 €

Laattijdig indienen van een intracommunautaire opgave: maximum 2 maand vertraging

25,00 € per te vermelden persoon met een minimum van 75,00 € en een maxi. van 1.500,00 €

Laattijdig indienen van een intracommunautaire opgave: maximum 6 maand vertraging

75,00 € per te vermelden persoon met een minimum van 225,00 € en een max.van 2.250,00 €

Laattijdig indienen van een intracommunautaire opgave: vertraging van meer dan 6 maand

3.000,00 €

Ontbrekende gegevens op de intracommunautaire aangifte

150,00 € per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350,00 €
Het laattijdig opmaken van een factuur  Minimaal 50,00 € - maximaal 500,00 €

FISCO-TIP 20/01/2013 (btw aftrek bedrijfswagens vanaf 01/01/2013)

NIEUWE BTW AFTREK BEDRIJFSWAGENS VANAF 01.01.2013

Vanaf 01.01.2013 is er geen ontkomen meer aan!  De BTW-aftrek op bedrijfsmiddelen moet beperkt worden tot het beroepsmatig gebruik.  Dit was al beslist op 20 oktober 2011. (E.T. 119.650 20.10.2011) maar er was een overgangsfase voorzien voor 2011 èn voor 2012.  Nu is er door een addendum (E.T. 119.650/3 11.12.2012) duidelijkheid gebracht en gelden er vanaf 01.01.2013 de volgende regels:

 

De BTW-plichtige mag kiezen uit drie methodes om het beroepsgebruik van voertuigen vast te stellen.  Zo krijgt hij de kans om te vermijden dat jij elke gereden kilometer voor elk voertuig moet documenteren.

 

Het aftrekpercentage dat bekomen wordt op basis van de gekozen methode, moet onder meer worden toegepast op de BTW geheven op de aankoop of huur van het voertuig, op herstelling, onderhoud, brandstof, enz. Dit voor personenwagens en lichte vrachtwagens. 

 

Methode 1

In de eerste methode moet de belastingplichtige een “volledige rittenadministratie” bijhouden.  Dat kan via manuele invoer (via rittenboekje) of automatisch (via GPS systeem).

 

Het privégebruik moet worden bepaald op grond van het werkelijk aantal gereden privékilometers (woon-werkverkeer is eveneens privé) ten opzichte van het totaal aantal kilometers. 

 

Concreet dient het volgende bijgehouden te worden: datum, beginadres, eindadres, aantal afgelegde kilometers per rit en totaal aantal kilometers per dag.  Dit dient te worden toegepast per vervoermiddel van de onderneming en is voor een personenwagen beperkt tot maximum 50 % aftrek.

 

Als u deze methode wenst toe te passen dient u vanaf heden een logboek bij te houden (=rittenboekje). 

 

Methode 2

Wie opziet tegen zo een rittenadministratie, kan ook een forfait toepassen.  Het privé-aandeel wordt dan berekend a.d.h.v. volgende formule :

 

Afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000 km

                     Totale afstand

 

Bijvoorbeeld: voor een auto die gebruikt wordt door een werknemer die op 32 km van zijn werk woont en in totaal jaarlijks 30.000 km aflegt, zal de BTW aftrek dus beperkt worden tot 37,34 %.

 

(namelijk 32 km x 2 x 200 werkdagen = 12.800 km woon-werk + 6.000 km bijkomend privé = 18.800 km privé tov 30.000 km totaal).  Dit is 62,66 % privé en dus 37,34 % beroeps. 

 

Deze methode wordt eveneens per vervoermiddel toegepast en is voor een personenwagen beperkt tot maximum 50 % aftrek. 

 

Methode 3 : algemene forfait van 35 %

Een belastingplichtige die beschikt over minimaal 4 vervoermiddelen mag het beroepsgebruik forfaitair vastleggen op 35%.  Deze methode wordt toegepast voor alle bedrijfswagens (personenwagens en lichte vrachtwagens) en dit voor minstens 4 jaar. 

 

Belangrijke aandachtspunten:

a. Deze wetgeving is van toepassing op elke BTW-plichtige ; zowel éénmanszaken, vennootschappen als vzw’s. 

 

b. Dit geldt voor zowel personenwagens als voor lichte vrachtwagens. 

 

c. Indien u kiest voor methode 1 of methode 2, zal u de kilometerstand van uw bedrijfswagen op 01.01.2013 moeten noteren.  Meer nog; uw zal vanaf nu elk jaar op 01.01 voor elke bedrijfswagen de kilometerstand moeten noteren en aan ons doorgeven. 

 

d. jaarlijkse herziening : behalve in methode 3 zal de berekening van de BTW aftrek  steeds in twee stappen moeten gebeuren.  Gedurende het lopende jaar moet het totale werkelijke privégebruik worden geschat.  Het effectieve werkelijke gebruik kan maar begin van het volgende jaar worden vastgesteld.  De oorspronkelijke BTW aftrek zal dan moeten herzien worden in de eerste BTW-aangifte.  Deze herziene aftrek geldt dan weer als voorlopige aftrek voor het nieuwe jaar. 

 

e. Gezien de BTW op het privégebruik van het voertuig reeds beperkt is bij de aankoop, dient er geen BTW gerekend te worden op het voordeel van alle aard. 

 

f. Verkoop van bedrijfsmiddelen : bij de verkoop van een bedrijfswagen kan de maatstaf van heffing worden beperkt tot 50 %.  Er moet dus slechts 10,5 % BTW worden aangerekend. 

 

g. 50% blijft het maximum bedrag dat je mag aftrekken voor de BTW. 

 

h. Andere goederen : ook voor de andere roerende goederen die gebruikt worden voor zowel privé als beroep, moet het beroepsgebruik worden vastgelegd (zoals GSM’s, laptops, PC’s enz.).  Hiervoor kan een forfait van 75 % beroep worden toegepast.  Deze forfait is niet verplicht. 

 

De keuze van de toe te passen methode is afhankelijk van uw concrete situatie.  Wij zullen samen met u nazien wat voor u de beste methode wordt.